BIP
Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta
AKTUALNOŚCI
Kwalifikacje dla kandydatów do służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych
12.09.2018
KWALIFIKACJE 09.2018

 

 

 

 

KOMENDANT

CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POWIETRZNYCH w Koszalinie

OGŁASZA KWALIFIKACJE w dniu 02.10.2018 r.

DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ

W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH

na stanowiska:

-        kierowca (kat. C i C+E);

-        wartownik.

 

1.  Wymagania niezbędne:

-        wykształcenie – co najmniej gimnazjalne;

-        niekaralność;

-        odbyta zasadnicza służba wojskowa lub służba przygotowawcza
(żołnierze NSR nie muszą odbyć wojskowych ćwiczeń rotacyjnych);

-         prawo jazdy kat. C lub C+E (kandydaci na kierowców).

 

2.  Wymagane dokumenty:

-        CV;

-        kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

-        kserokopie świadectw pracy (służby);

-        kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, ćwiczeniach wojskowych;

-        inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

-        zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego
(w związku ze sprawdzianem sprawności fizycznej);

 

3. Wymagane dokumenty należy składać;

-        w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych  w Koszalinie
ul. Wojska Polskie 66  75-901 Koszalin – Kancelaria Jawna,
z dopiskiem na kopercie „Kwalifikacje na szeregowych zawodowych”;

-        w terminie do dnia 27.09.2018 roku do godz. 14.00.

 

4. Informacje dla kandydatów:

-          zbiórka kandydatów w dniu kwalifikacji tj. 02.10.2018 r. o godz. 8.00
Biuro Przepustek Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie,
ul. Wojska Polskiego 66;

-          kwalifikacje obejmują sprawdzian sprawności fizycznej (konieczny strój sportowy);

-          aplikacje, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane;

-          dokumenty osób, które nie zostaną zakwalifikowane, będą komisyjnie zniszczone.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

 

 

 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ POD NUMEREM TELEFONU –261 457 969

LUB W WOJSKOWEJ KOMENDZIE UZUPEŁNIEŃ – 261 457 796

 

 

 

 

 

 

mjr Wojewnik


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych