Centrum Szkolenia Sił Powietrznych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Obowiązek informacyjny - monitoring wizyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

o przetwarzaniu danych osobowych przy monitoringu wizyjnym

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Centrum Szkolenia Sił Powietrznych (CSSP)z siedzibą: ul. Wojska Polskiego 66, 75-908 Koszalin (zwanego dalej Centrum), reprezentowanego przez Komendanta CSSP.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych 

  1. w następujący sposób:

-     IOD: Małgorzata SADŁYK

-     miejsce: siedziba administratora, blok nr 1 (I piętro), pomieszczenie nr 121

-     e-mail: msadlyk807@milnet-z.ron.int  lub  m.sadlyk@ron.mil.pl

-     telefon: 261 457 229

-     pisemnie: na adres siedziby administratora

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane są za pomocą monitoringu wizyjnego w celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, żołnierzom i innym osobom przebywającym na terenie Centrum i dywizjonu zabezpieczenia w Dąbkach, ochrony mienia i obiektów wojskowych oraz zachowania w tajemnicy informacji, w tym informacji o charakterze wojskowym i niejawnym.

4. Nadzór wizyjny w postaci monitoringu prowadzony jest na terenie Centrum oraz podległej jednostki dywizjonu zabezpieczenia w Dąbkach. Rejestracja obrazu obejmuje:

a)    w Centrum:

-        budynki nr 1, 10 i 11,

-        budynek 82,

-        PST,

-        bramy wejściowe: biura przepustek i przy bloku nr 4,

b)    w dywizjonie zabezpieczenia w Dąbkach:

-        budynek nr 12,

-        PST,

-        brama wejściowa.

5. Monitoring będzie  prowadzony w czasie rzeczywistym i z poszanowaniem godności i dóbr osobistych osób monitorowanych. Rejestrowane będą osoby wchodzące, wychodzące oraz przebywające na terenie Centrum oraz dywizjonu zabezpieczenia w Dąbkach, jak również pojazdy wjeżdżające i wyjeżdżające. Zarejestrowane w postaci obrazu materiały z monitoringu będą wykorzystane jedynie w ww. celach, a dostęp do nich będą miały wyłącznie osoby upoważnione.

6. W związku z przetwarzaniem danych w celu wynikającego z przepisów prawa, dane z monitoringu nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, za wyjątkiem instytucji uprawnionych do kontroli działalności administratora. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7. Pani/Pana dane w postaci nagrań z monitoringu przetwarzane przez Centrum przechowywane będą przez okres nie dłużej niż 3 miesiące (90 dni) od dnia nagrania, a następnie niezwłocznie niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

8. Zgodnie z zasadami określonymi przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

9. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531 03 01, e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
Wojska Polskiego 66
75-903 Koszalin
tel. 261456218
fax. 261457730
cssp.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP