Centrum Szkolenia Sił Powietrznych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Obowiązek informacyjny ogólny

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Komendant CSSP reprezentujący Centrum Szkolenia Sił Powietrznych (CSSP) z siedzibą w Koszalinie przy ulicy Wojska Polskiego 66, zwanego dalej Centrum.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:

-      miejsce: siedziba administratora, blok nr 1 (I piętro), pomieszczenie nr 121

-      e-mail: msadlyk807@milnet-z.ron.int

-      telefon: 261 457 229

-      pisemnie: na adres siedziby administratora

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA

1)   Pani/Pana dane przetwarzane będą w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź wypełniania przez CSSP w Koszalinie obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

2)   Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

3)   Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych w celu wynikającego z przepisów prawa, dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane przez Centrum przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.  

 

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

1)   dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

2)  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

3)   usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia „zapomnianym”),

4)   ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5)   przenoszenia swoich danych osobowych,

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

WYMÓG DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH  ORAZ KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

-    ustawowym,

-    umownym,

- warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

  1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
  2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
  3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI (PROFILOWANIE)

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
Wojska Polskiego 66
75-903 Koszalin
tel. 261456218
fax. 261457730
cssp.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP