Centrum Szkolenia Sił Powietrznych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Obowiązek informacyjny - uroczystości

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

o przetwarzaniu danych osobowych w postaci wizerunku

poprzez fotografowanie i filmowanie uroczystości

wojskowych i państwowych oraz innych przedsięwzięć

organizowanych przez CSSP

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Szkolenia Sił Powietrznych (CSSP)z siedzibą: ul. Wojska Polskiego 66, 75-908 Koszalin (zwanego dalej Centrum), reprezentowanego przez Komendanta CSSP.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:

-     IOD: Małgorzata SADŁYK

-     miejsce: siedziba administratora, blok nr 1 (I piętro), pomieszczenie nr 121

-     e-mail: msadlyk807@milnet-z.ron.int  lub  m.sadlyk@ron.mil.pl

-     telefon: 261 457 229

-     pisemnie: na adres siedziby administratora

3. Na terenie Centrum odbywają się różnego rodzaju uroczystości wojskowe i państwowe (np. przysięgi, święta państwowe i wojskowe, rocznice itp.) oraz inne przedsięwzięcia organizowane przez Centrum, w tym imprezy sportowe lub kulturalne.

4. Uroczystości wymienione w pkt. 2 mogą być dokumentowane poprzez fotografowanie lub rejestrowanie za pomocą obrazu i dźwięku oraz publikowane w całości lub we fragmentach na stronie internetowej Centrum i portalach społecznościowych (m.in. facebook, youtube), a także w wykonanych publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych Centrum (zarówno w wersji elektronicznej, jak i tradycyjnej). Osoby biorące udział w uroczystościach mogą nie wyrazić zgody na rozpowszechnianie wizerunku.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wynikającego z pkt. 4, dane osobowe w postaci wizerunku nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, za wyjątkiem instytucji uprawnionych do kontroli działalności administratora. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Przetwarzane przez CSSP dane osobowe w postaci wizerunku osób biorących udział w uroczystościach przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tych danych.

7. Zgodnie z zasadami określonymi przepisami RODO, osoby biorące udział w uroczystościach, posiadają prawo do żądania od administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

8. Osoby biorące udział w uroczystościach, które uznają, że zostały naruszone przepisy o ochronie danych osobowych, mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531 03 01, e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl

9. Centrum informuje, ze dane osobowe w postaci wizerunku nie będą podlegać profilowaniu.

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
Wojska Polskiego 66
75-903 Koszalin
tel. 261456218
fax. 261457730
cssp.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP