Centrum Szkolenia Sił Powietrznych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ogłoszenia
OFERTY PRACY W CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POWIETRZNYCH

 

30.07.2019 r.

KOMENDANT CENTRUM  SZKOLENIA  SIŁ  POWIETRZNYCH OGŁASZA NABÓR  NA STANOWISKO PRACY SAMODZIELNY TECHNIK

                                                          

1.  Wymagania niezbędne:
 

 1. a.    wykształcenie techniczne o kierunku elektronicznym - wyższe i 3 letni staż pracy lub średnie techniczne  i 5 letni staż pracy,
 2. b.    wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,

 
2.  Wymagania dodatkowe:

 

 1. ogólna znajomość systemów alarmowych,
 2. doświadczenie w zakresie obsługi i użytkowania technicznych systemów ochrony,

 

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem zainstalowanych
  w poszczególnych kompleksach i obiektach Centrum systemów oraz znajomości ich parametrów technicznych i użytkowych;
 2. prowadzenie dokumentacji technicznej systemów zainstalowanych
  w poszczególnych kompleksach i obiektach Centrum;
 3. nadzorowanie terminowego prowadzenia przeglądów technicznych, konserwacji i napraw zainstalowanych systemów oraz prowadzenie ewidencji w zakresie zgodnie z Normą Obronną;
 4. nadzór nad utrzymaniem systemów w pełnej sprawności technicznej;

 

 4.  Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór na stronie - www.cssp.wp.mil.pl),
 2. podanie o pracę (list motywacyjny),
 3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. curriculum vitae,
 5. kserokopie świadectw pracy,
 6. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 7. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 9. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji (wzór na stronie - www.cssp.wp.mil.pl),
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie w zakresie rekrutacji (wzór na stronie  www.cssp.wp.mil.pl),

 

5. Wymagane dokumenty należy składać;

 

 1.  osobiście w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych  w Koszalinie ul. Wojska

      Polskie 66  75-901 Koszalin – Kancelaria jawna;

 1.  wysłać pocztą w teczce lub kopercie zaopatrzoną dopiskiem:
  „Dotyczy naboru na stanowisko  „Samodzielnego technika” w terminie do dnia 30.08.2019 r. do godz. 15.00 (termin ostateczny wpływu dokumentów do Kancelarii jawnej);
 2. aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane;

 

6. Informacje dla kandydatów:

 

 1. umowa w pełnym wymiarze czasu pracy;
 2. umowa na czas określony od dnia 16.09.2019 r. do 31.12.2019 r. z możliwością jej przedłużenia;
 3. dokumenty osób, które nie zostaną zakwalifikowane zostaną  komisyjnie niszczone po okresie 12 miesięcy,

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy,  CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE .

 

                                                                                                      KOMENDANT

 

                                                                     cz. p. o. ppłk Józef TREJDER

 

 

 

KWALIFIKACJE DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY

 

 

- Kwalifikacje dla kandydatów do służby wojskowej

 

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
Wojska Polskiego 66
75-903 Koszalin
tel. 261456218
fax. 261457730
cssp.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP